Terminarz rekrutacji

Zarządzenie Nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami.
od 13 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
2.  Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych od 27 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r
do 19 lipca 2019 r.
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 23 maja 2019 r.
do 24 maja 2019 r.
19 lipca 2019 r.
4. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).
od 23 maja 2019 r.
do 24 maja 2019 r.
19 lipca 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawności uzdolnień
kierunkowych.
3 – 5 czerwca 2019 r. 22 lipca 2019 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 3 czerwca 2019 r. 22 lipca 2019 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna). 3 czerwca 2019 r. 22 lipca 2019 r.
8. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
9. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 26 czerwca 2019 r. do 22 lipca 2019 r.
10. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4 art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) 10 lipca 2019 r. 6 sierpnia 2019 r.
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów i niezakwalifikowanych. 11 lipca 2019 r. 6 sierpnia 2019 r.
12. Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 11 lipca 2019 r.
do 15 lipca 2019 r. do godz. 12.00
od 26 sierpnia 2019 r.
do 28 sierpnia 2019 r.
13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
16 lipca 2019 r. godz. 12.00 30 sierpnia 2019 r. godz. 12.00
14. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Niezwłocznie po podaniu do
publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Niezwłocznie po podaniu do
publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych w
postępowaniu uzupełniającym.

Załącznik nr 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Terminy są identyczne jak w załączniku nr 1